بسمه تعالی

اطلاعیه شماره (8)

arzyabyamalkard95


با توجه به درخواست های متعدد همکاران محترم به اطلاع می رساند، مهلت اعتراض به امتیاز ارزیابی تا 96/03/06 تمدید گردید. نظر به اینکه این مهلت قابل تمدید نمی باشد، خواهشمند است در صورتیکه به امتیاز هریک از مؤلفه های عملکردی، شایستگی حرفه ای و رفتاری اعتراض دارند، در مهلت مقرر اعتراض خود را با انتخاب گزینه " به نتیجه امتیاز اعتراض دارم " به سامانه ارزیابی عملکرد ارسال نمایند.

خاطر نشان می شود نحوه رسیدگی اعتراض به پرسشنامه در اطلاعیه شماره 7 بطور مشروح ذکر شده است.

شایان ذکر است امکان اعتراض به امتیاز جدید وجود ندارد، لذا توصیه می شود در انتخاب گزینه های اعتراض دقت فرمایید.

 ستاد ارزیابی عملکرد کارکنان