بسمه تعالی

اطلاعیه شماره (6)

arzyabyamalkard95


به اطلاع کلیه مدیران محترم می رساند، صفحه ارزیابی نهایی توسط مدیر، از روز شنبه مورخ 1396/02/23 فعال گردیده است. خواهشمند است به منظور تایید نهایی فرم های ارزیابی عملکرد و سایر مستندات همکاران، به سامانه ارزیابی عملکرد در پورتال پویا، بخش ارزیابی نهایی توسط مدیر مراجعه فرمایند.

ضمنا لازم است مدیران محترم قبل از تایید نهایی ارزیابی، مستندات افراد که شامل نشان های لیاقت، گزارشات داوطلبانه علمی و تخصصی و مستندسازی تجربیات را از بخش بررسی مدارک و مستندات در پورتال پویا، منوی اداری و مالی، زیر منوی مدارک و مستندات، مورد بررسی قراردهند. (شکل 1)

 

arzyabi01

شکل (1)

 

پس از آن نسبت به تکمیل پرسشنامه مربوط به مدیر اقدام و یا فرآیند ارزیابی را تایید نمایند.( شکل 2) 

 arzyabi02

شکل (2)

 

arzyabi03

شکل (3) 

 

download iconدریافت فایل راهنما

 

ستاد ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه