بسمه تعالی

اطلاعیه شماره (5)

arzyabyamalkard95


به استحضار مي رساند، كليه همكاران محترمي كه در سامانه ارزيابي عملكرد كاركنان صرفاً به عنوان سرپرست تعيين شده اند، مي بايست، علاوه بر تكميل فرم پرسشنامه كاركنان تحت سرپرستي، مستندات آنان را كه شامل بخش آموزش به همكارمي باشد را مورد بررسي قراردهند.

ستاد ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه