انتصاب جناب آقای دکتر حسین عسگریان ابیانه به عنوان معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 

askarian 

report-8jpg Page1