15 آذر روز حسابدار

جامعه حسابداران رسمی و انجمن حسابداران خبره ايران به عنوان یکی از اعضای فدراسيون بين المللی حسابداران در آذر سال 1386 از 15 تا 21 آذرماه هرسال را به عنوان هفته حسابداری و روز 15 آذرماه را به عنوان روز ملی حسابدار نامگذاری نموده اند. این روز بر تمامی حسابداران دانشگاه مبارک باد.

roozehesabdar94