پیوستن دانشگاه فردوسی مشهد به پویش ملی "سه شنبه ها بدون خودرو  "

 

وعده ی ما


سه شنبه 11 آبان ، ساعت 7:30 صبح

پارکینگ اداره کل تربیت بدنی دانشگاه


khodro

 

docharkhe 1395