بسمه تعالی

اطلاعیه شماره (4)

arzyabyamalkard95

به اطلاع مي رساند آخرین مهلت تكميل و ارسال فرم پرسشنامه خودارزيابي و ارزيابي همكار فقط تا ساعت 24 روز چهارشنبه 95/07/28 می باشد.

ستاد ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه