بسمه تعالی

اطلاعیه شماره (3)

arzyabyamalkard95

به اطلاع مي رساند مهلت تكميل و ارسال فرم پرسشنامه خودارزيابي و ارزيابي همكار تا پايان وقت اداري روز يكشنبه 95/07/25 تمديد گرديد.

ستاد ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه