بسمه تعالی

اطلاعیه شماره (1)

arzyabyamalkard95

به اطلاع کلیه کارکنان محترم رسمی، پیمانی، قراردادی و روزمزد بیمه ای می رساند، با توجه به مصوبات كميته راهبري ارزيابي عملكرد، كاركنان در سال جاري در دو نوبت شش ماهه ارزيابي خواهند شد. بدينوسيله شروع ارزيابي شش ماهه اول سال از شنبه مورخ 1395/07/03  بصورت الكترونيكي اعلام مي گردد.
كاركنان محترم می توانند، ازطريق پورتال پويا، بخش اداري-مالي، منوي ارزيابي عملكرد از قسمت خودارزيابي، نسبت به تکمیل پرسشنامه ارزیابی تا تاریخ 95/07/23 اقدام نمایند.

توجه : درصورتیکه در بازه تاریخی فوق، پرسشنامه خودارزیابی را مشاهده  نمی کنید حتما به سرپرست یا مدیر مستقیم خود مراجعه نمایید.

ضمنا فرآیند ارزیابی، طبق برنامه زماني زير انجام مي شود.

arzyabi95-6

ستاد ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه