مدير حقوقي دانشگاه در سمت خود ابقا شد

Abedpici

 

در حکمی که از سوی دكتر كافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد صادر شد، دكتر محمد عابدي ، استادیار گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصاد با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال دیگر در سمت سرپرست مديريت حقوقي دانشگاه فردوسی مشهد ابقا شد.

در قسمتی از این حکم آمده است:

" نظر به پيشنهاد معاون محترم اداري و مالي دانشگاه و با توجه به تجارب و شايستگي جناب‌عالي، به موجب اين حكم با حفظ وظايف آموزشي و پژوهشي به مدت دو سال در سمت سرپرست مديريت حقوقي دانشگاه ابقاء مي‌شوند. اميد است در سايه برنامه‌ريزي و تلاش شما شاهد ارتقاء فعاليت‌هاي آن حوزه باشيم. موفقيت جنابعالي را در انجام وظايف محوله از خداوند متعال خواستارم. "

سرپرست مديريت حقوقي دانشگاه در سال های 93 تاکنون از سوابق اجرایی دكتر محمد عابدي می باشد.