قابل توجه بازنشستگان محترم دانشگاه

صندوق بازنشستگی کشوری مدیریت استان خراسان رضوی، طی نامه شماره 191/ص/25010 مورخ 1395/02/13 نسبت به تمدید صدور کارت اعتباری خرید کالای ایرانی توسط بانک صادرات ایران تا تاریخ 1395/02/31، اقدام نموده است. با هماهنگی های بعمل آمده، بازنشستگان محترمی که حقوق خود را از بانک صادرات دریافت می دارند، می توانند با مراجعه به یکی از شعب بانک صادرات ایران تا تاریخ مذکور نسبت به دریافت کارت اقدام نمایند.

 

مدیریت کارگزینی و رفاه دانشگاه

etabar95