قابل توجه همکاران محترم دانشگاه

arzyabyamalkard95به اطلاع همكاران محترم مي رساند آخرين مهلت تكميل پرسشنامه يا بررسي مستندات همكاران توسط همكار ارزيابي كننده، تا پايان وقت اداري مورخ 95/02/07 تمديد گرديد. بديهي است پس از تاريخ تعيين شده امكان ارزيابي توسط همكار ارزيابي كننده ميسر نخواهد بود.