برنامه زماني دوره دوم ارزيابي عملكرد كاركنان در سال 94

arzyabyamalkard95به استحضار همکاران محترم دانشگاه مي رساند، دوره دورم ارزيابي عملكرد كاركنان در سال 94 براساس برنامه زمان بندي شده به شرح

جدول زير از 95/01/21 آغاز خواهد شد.

رديف

موضوع

مهلت انجام

توضيحات

1

فعال شدن پرسشنامه كارمند براي سرپرست مستقيم جهت تعيين مصداق يا عدم مصداق وظايف تعريف شده و انتخاب همكارارزيابي كننده

از 95/01/21 تا 95/01/27

كليه كاركنان رسمي پيماني روزمزد بيمه اي قراردادي

2

فعال شدن پرسشنامه براي ارزيابي شونده

از 95/01/21 تا 95/01/31

تعيين شاخص مي بايست توسط سرپرست انجام شده باشد

3

فعال شدن پرسشنامه براي همكار ارزيابي كننده

از 95/01/21 تا 95/01/31

تعيين همكارمي بايست توسط سرپرست انجام شده باشد

4

فعال شدن بخش مستندات شامل دوره هاي آموزشي، تدريس درزمينه شغل مورد تصدي،آموزش به همكار، دستاوردهاي علمي و پژوهشي، نشان هاي لياقت، پيشنهادات و عضويت در كارگروه هاي تخصصي

از 95/01/21 تا 95/01/31

1-  دوره هاي آموزشي گذرانده شده و تدريس در زمينه شغل مورد تصدي در طول سال 94 از سيستم آموزش اخذ و امتياز آن بطور خودكار محاسبه مي شود.

2-  امتياز آموزش به همكار پس از تاييد شخص آموزش گيرنده و سرپرست محاسبه مي شود.

3-  ارزيابي شونده در صورت داشتن دستاوردهاي علمي و پژوهشي مي تواند با مراجعه به پورتال از منوي پژوهشي نسبت به ارسال اطلاعات خود اقدام نمايد . امتياز اين بخش پس از تاييد مدير و معاونت پژوهشي قابل رويت خواهد بود. ارسال گزارشات تخصصي داوطلبانه از منوي پژوهشي، زير منوي مديريت گزارشات علمي انجام مي شود.

4-  ارزيابي شونده جهت ارسال مستندات تجربيات مي تواند با مراجعه به پورتال از منوي پژوهشي، زير منوي مديريت مستندات تجربي نسبت به ارسال اطلاعات خود اقدام نمايد.امتياز اين بخش پس از تاييد مديرقابل رويت خواهد بود.

5-  امتياز تقدير نامه ها و نشان هاي لياقت بطور خودكار از سيستم كارگزيني محاسبه مي شود.امكان ارسال تقدير نامه توسط ارزيابي شونده از طريق پورتال شخصي، منوي اداري و مالي، زير منوي مدارك و مستندات فراهم شده است كه با تاييد مدير امتياز آن محاسبه خواهد شد.

6-  امتياز پيشنهدات ارزيابي شونده در طول سال 94 از سيستم نظام پيشنهادات بطور خودكار محاسبه مي شود.

7-    امتياز عضويت در كارگروه هاي تخصصي بطور خودكار از سيستم كارگزيني محاسبه مي شود.

5

تكميل و تاييد پرسشنامه و مستندات ارزيابي شونده توسط سرپرست

از 95/02/01 تا 95/02/05

 

6

تكميل و تاييد پرسشنامه ارزيابي شونده توسط مدير

از 95/02/06 تا 95/02/11

 

7

اعتراض به امتياز ارزيابي توسط ارزيابي شونده

از 95/02/12 تا 95/02/15

 

8

بررسي اعتراضات

از 95/02/18 تا 95/02/20

 

9

اعلام نتايج نهايي امتياز ارزيابي

95/02/21

 

 

شايان ذكر است سامانه ارزيابي عملكرد در پورتال شخصي، منوي اداري ومالي، زير منوي ارزيابي عملكرد قراردارد.

ضمنا جناب آقاي دلكلاله با شماره تماس 2155 آماده پاسخگويي به سؤالات احتمالي مي باشند.