پیام تبریک سال نو کمیته تخصصی نظام پیشنهادهای معاونت اداری و مالی به خانواده بزرگ دانشگاه فردوسی

"کماکان مشتاق جلوه گری افکار نابتان هستیم"

s vpa-1395