ایجاد "بوستان سروقامتان" در دانشگاه فردوسی مشهد

 

به منظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و همزمان با هفته درختکاری، دانشگاه فردوسی مشهد در نظر دارد بوستان سروقامتان در دانشگاه را با حضور دانشگاهیان در روز یکشنبه 16 اسفند ماه 1394 از ساعت 12 الی 14 در مقابل اداره حفاظت فیزیکی و انتظامات دانشگاه (پشت دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد) ایجاد نماید.

 

photo.sarv