ابقای دکتر ابوالفضل باباخانی به سمت معاون اداری و مالی دانشگاه فردوسی مشهد

 

ابقای دکتر ابوالفضل باباخانی به سمت معاون اداری و مالی دانشگاه فردوسی مشهد

دكتر محمد كافي، رئيس دانشگاه فردوسی مشهد، در حكمي دکتر ابوالفضل باباخانی، دانشیار گروه آموزشی مهندسی متالورژی و مواد دانشکده مهندسی را به مدت دو سال دیگر، به عنوان معاون اداری و مالی دانشگاه منصوب كرد.

مدیریت اداری و پشتیبانی دانشگاه فردوسی مشهد، معاونت اداری و مالی دانشکده مهندسی، مدیریت گروه مهندسی متالورژی و مواد و مسئول گروه فنی و مهندسی جهاددانشگاهی مشهد از سوابق اجرایی دکتر باباخانی می باشد.