29 دی ماه ، روز ملی هوای پاک

pakday94

تلاش در جهت حفظ پاكي هوا وظيفه همگاني است، لذا خواهشمند است در روز هواي پاك، 29 دي، تا حدامكان  از وسيله نقليه شخصي استفاده نكنيم

29 دي، روز هواي پاك را پاك نگه داريم

دست در دست هم، براي دست يافتن به هواي پاك

شورای راهبردی دانشگاه سبز