ساخت مجتمع فرهنگی رفاهی در پردیس دانشگاه فردوسی مشهد

projectasatid94-02


پروژه احداث مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه در تاریخ 1394/09/10 شروع شد. این پروژه مشتمل بر دو پروژه اقامتيِ مهمانسرا و سراي اساتيد مي‌باشد که توسط مهندسين مشاور وراز مطالعه و با زيربنايي در 8000 متر مربع طراحي گرديده است. محل اجراي آن نقليه سابق بوده و شامل مهمانسرا به زيربناي حدود 3000 متر مربع و مجتمع سراي اساتيد به زيربناي 5000 متر مربع مي‌باشد.
ايجاد فضاي مناسب و در خور شأن براي اقامت اساتيد و مهمانان ويژه دانشگاه، بهره‌برداري مناسب از امكانات و زيرساخت‌هاي موجود در پرديس دانشگاه، پاسخ به نيازهاي اساتيد و مهمانان غير بومي، تشويق و ترغيب اساتيد و شخصيت‌هاي علمي داخلي و به حضور و فعاليت در دانشگاه و تقويت نقش ميزباني دانشگاه در برنامه‌هاي علمي و آموزشي ملي از جمله اهداف عمده اين پروژه مي‌باشد.