ایجاد مرکز رفاهی شماره 2 در پردیس دانشگاه فردوسی مشهد

markazrefahi01

مرکز رفاهی شماره 2 دانشگاه فردوسی مشهد با هدف رفاه حال دانشگاهیان در پردیس دانشگاه فردوسی مشهد ایجاد شد.این مرکز با مدیریت مستقیم دانشگاه با حفظ کیفیت و ارائه تخفیف به دانشگاهیان و با رعایت تمام اصول ایمنی و بهداشتی طراحی و بهره برداری شده است.

مرکز رفاهی شماره 2 در طول ماه، 25 پرس غذا با اعمال تخفیف30 درصدی، به شرط سرو در خود مرکز، به کارکنان و اعضای هیأت علمی ارائه می دهد. همچنین در خصوص تخفیف غذای بیرون بر تخفیف 30 درصدی تا سقف دو میلیون ریال خرید و تخفیف 10 درصدی تا سقف سه میلیون ریال خرید در مرکز رفاهی شماره 1 و 2 مجموعأ و توامأ اعمال خواهد شد.

لازم به ذکر است مرکز رفاهی شماره 2 تا اطلاع ثانوی روزهای شنبه تا چهارشنبه و تنها در وعده ظهر پذیرای دانشگاهیان خواهد بود.