افتتاح اولین سامانه دوچرخه سواری دانشگاهی کشور در دانشگاه فردوسی مشهد

افتتاح اولین سامانه دوچرخه سواری دانشگاهی کشور در دانشگاه فردوسی مشهد


اولین سامانه دوچرخه سواری دانشگاهی کشور در دانشگاه فردوسی مشهد با حضور دکتر باباخانی، معاون اداری و مالی و دکتر رهنما، رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه و جمعی از دانشجویان افتتاح شد.این سامانه که در ادامه پروژه مسیر سبز دوچرخه سواری در دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شده است، اولین ایستگاه خود را در مقابل دانشکده ادبیات و علوم انسانی افتتاح کرد.

استقرار دانشگاه سبز و توسعه آن از 12 سال پیش در دانشگاه فردوسی مشهد آغاز شده است و با توجه به چالش آلودگی هوا و مشکلات زیست محیطی در شهر، به یکی از محورهای اصلی طرح جامع در دانشگاه تبدیل شده است.

این طرح با همکاری بانک ایران زمین که سرمایه گذار اصلی مراکز دوچرخه در سطح شهر است، ایجاد شده است و طبق برنامه ریزی قرار است در مقابل بقیه دانشکده های دانشگاه نیز انجام شود.

دانشجویان، کارکنان و اعضای هیأت علمی می توانند مطابق ضوابطی که بر ایستگاه های دوچرخه سواری سطح شهر حاکم است، از دوچرخه های داخل دانشگاه استفاده کرده و آن را پس از استفاده در مراکز داخل یا بیرون از دانشگاه تحویل دهند.

لازم به ذکر است استفاده از این دوچرخه ها تا اطلاع ثانوی تنها برای آقایان برنامه ریزی شده است.