قابل توجه همکاران محترم دانشگاه (ویژه آقایان)

estakhrfum

به استحضار می رساند به استناد مصوبه 31-2 سی و یکمین صورتجلسه هیات رئیسه محترم دانشگاه مورخ 1394/08/12، شیفت صبح مجموعه آبی پردیس در روزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت 6 الی 7/30 ، مشترکا جهت استفاده اعضای محترم هیات علمی و کارکنان گرامی مرد فعال می باشد، همچنین باتوجه به بند 2 و 8 اولین صورتجلسه شورای ورزشی کارکنان مورخ 1394/05/31 از ساعت 6/30 الی7/30 به عنوان طرح سلامت کارکنان محسوب می گردد و تمهیدات لازم جهت ثبت ورود و خروج کارکنان محترم پیش بینی شده است.

معاونت اداری و مالی دانشگاه