قابل توجه دانشگاهیان محترم

 

هیات بازرسی کل استان خراسان رضوی از روز شنبه مورخ 1394/08/23 در سازمان مرکزی دانشگاه مستقر می باشند.

bazrasi