همکاران مدیریت کارگزینی و رفاه

 

saghipic      
مهندس ابوالقاسم ساقی
مدیر کارگزینی و رفاه
دوران تصدی : 92 تا کنون

   

 

ک   کارگزینی اعضای غیر هیات علمی                                                      کارگزینی اعضای هیات علمی

akbarzadehpic

نجمه اکبرزاده
کارشناس امور اداری - مسئول امور مرخصی کارکنان
تلفن : 2152-3880
    

nadafpic

جعفر نداف شرق
کارشناس مسئول امور اعضای هیات علمی
تلفن : 2433-3880
dabiripic
علیرضا دبیری
مسئول صدور احکام اعضای غیر هیات علمی
تلفن : 2166-3880
                

 farmanipic

حسین فرمانی
کارشناس مسئول امور بازنشستگان
تلفن : 2169-3880
delavarpic
علی دلاور
کارشناس امور اداری
تلفن : 2359-3880
 
 behniapic
پروانه بهنیا
کارشناس امور اعضای هیات علمی
تلفن : 2445-3880