بسمه تعالی

اطلاعیه شماره (3)

قابل توجه کارکنان محترم دانشگاه

 

بدينوسيله به اطلاع مي رساند مهلت "تكميل پرسشنامه خودارزيابي و ارزيابي همكار" تا تاريخ 94/07/29 تمديد گرديد.

ستاد ارزيابي عملكرد كاركنان