بسمه تعالی

اطلاعیه شماره (2)

قابل توجه سرپرستان محترم

    

لازم است سرپرست پیش از آغاز ارزیابی طبق برنامه زمانبندی اعلام شده، نسبت به تعیین مصداق و عدم مصداق شاخص های عملکردی اقدام نماید.

در تعیین مصداق و عدم مصداق برخی از شاخص های عملکردی ممکن است از نظر سرپرست در مورد شخص ارزیابی شونده مصداق نداشته باشد که بنا به تشخیص مدیریتی در این دوره ارزیابی، با انتخاب گزینه "عدم مصداق" آن شاخص از مجموعه وظایف شاغل حذف می شود.

خاطر نشان می شود در صورتیکه فرد ارزیابی شونده علاوه بر وظایف مندرج در شاخص عملکردی، در این دوره ارزیابی، وظایف دیگری به وی محول شده است، سرپرست می تواند در صورت وجود وظیفه " انجام سایر امور محوله در واحد مربوطه" با کلیک بر روی وظایف محوله مورد نظر را جداگانه ایجاد نماید.

    

 ستاد ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه