بسمه تعالی

اطلاعیه شماره (1)

به اطلاع کلیه کارکنان محترم رسمی، پیمانی، قراردادی و روزمزد بیمه ای می رساند، با توجه به مصوبات كميته راهبري ارزيابي عملكرد، كاركنان در سال جاري در دو نوبت شش ماهه ارزيابي خواهند شد. بدينوسيله شروع ارزيابي شش ماهه اول سال از شنبه مورخ 94/07/18 بصورت الكترونيكي اعلام مي گردد.

كاركنان محترم می توانند، ازطريق پورتال پويا، بخش اداري-مالي، منوي ارزيابي عملكرد از قسمت خودارزيابي، نسبت به تکمیل پرسشنامه و ارسال مستندات تا تاریخ 94/07/27 اقدام نمایند.

قابل ذکر است درصورتیکه در بازه تاریخی فوق پرسشنامه خود ارزیابی را مشاهده نمی کنید حتما به سرپرست یا مدیر مستقیم خود مراجعه نمایید.

ضمنا فرآیند ارزیابی، طبق برنامه زماني زير انجام مي شود.

رديف

سطوح ارزيابي

تاريخ شروع ارزيابي

تاريخ پايان ارزيابي

1

ارزيابي كارمند توسط سرپرست

94/07/18

94/08/03

2

خودارزيابي

94/07/18

94/07/27

3

ارزيابي همكار

94/07/18

94/07/27

4

ارزيابي كارمند توسط مدير

94/07/18

94/08/05