توجه به ورزش دانشگاهی با ایجاد شورای ورزش کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد

توجه به ورزش دانشگاهی با ایجاد شورای ورزش کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد با توجه به تاکید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر تغییر رویکرد از ورزش دانشجویی به ورزش دانشگاهی و در راستای ارتقای کیفیت زندگی و ازدیاد بهره وری در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور، در حکمی دکتر ابوالفضل باباخانی، معاون اداری و مالی دانشگاه را به سمت رئیس شورای ورزش کارکنان منصوب کرد.

در همین راستا دکتر باباخانی، رئیس شورای ورزش کارکنان، دکتر حمیدرضا طاهری، مدیر تربیت بدنی و رئیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دکتر زهره سپهری، مدیر فرهنگی دانشگاه، دکتر علی غنائی، رئیس اداره دانشجویان بین الملل، دکتر محمدعلی باقرپور، مدیر مالی دانشگاه، دکتر حسین انصاری، مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه و آقای علی فرخی، کارشناس اداره خدمات آموزشی و دانشجویی دانشکده کشاورزی را به عنوان اعضای حقیقی شورا منصوب کرد.

تربیت و تقویت قوای جسمی، روحی و روانی کارکنان، ایجاد هماهنگی بین اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه، ارتقای فرهنگ پرداختن به ورزش در اقشار مختلف دانشگاهی، ایجاد انگیزه در واحدها در جهت توسعه ورزش همگانی، ارتقای سطح کیفیت زندگی و افزایش نشاط و شادابی در محیط های دانشگاهی و ارتقای سطح سلامت و تندرستی به نظور افزایش کارایی اعضای هیأت علمی و کارمندان دانشگاه از اهداف این شورا می باشد.

از وظایف شورا می توان به تعیین و تدوین تقویم سالانه فعالیت های ورزشی کارکنان، اتخاذ راهکارهای اجرایی برای تجقق اهداف و برنامه های مصوب، ایجاد بستر مناسب برای توسعه ورزش همگانی و قهرمانی کارکنان و نظارت و ارزیابی فعالیت های سالانه ورزشی کارکنان اشاره کرد.