م                                                                            معاون اداری و مالی دانشگاه فردوسی مشهد

babakhanipic
دکتر ابوالفضل باباخانی
معاون اداری و مالی دانشگاه
دوران تصدی : 92 تا کنون
                                  

 

 م                                                                                           مدیران حوزه معاونت

Ansaripic    
دکتر حسین انصاری
مدیر اداری و پشتیبانی و
سرپرست اداره ساختمان ها و تاسیسات
دوران تصدی : 92 تا کنون
                                                                          
laripic12
دکتر محمود لاری دشت بیاض 
مدیر مالی
دوران تصدی : 96 تا کنون

IMGDr.shafiee


 
دکتر جعفر شفیعی سردشت
مدیر حقوقی
دوران تصدی : 96 تا کنون
saghipic

مهندس ابوالقاسم ساقی
مدیر کارگزینی و رفاه
دوران تصدی : 92 تا کنون