ایجاد کمیته پردیس زیست محیطی در دانشگاه فردوسی مشهد

 
ایجاد کمیته پردیس زیست محیطی در دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در احکام جداگانه ای دکتر ابولفضل باباخانی، معاون اداری و مالی دانشگاه و دانشیار گروه آموزشی مهندسی متالوژی و مواد دانشکده مهندسی را به سمت نائب رئیس کمیته و دکتر فاطمه طباطبائی یزدی، استادیار گروه آموزشی محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست را به عنوان دبیر کمیته پردیس زیست محیطی دانشگاه و  منصوب کرد.

وی همچنین در احکام دیگری دکتر محمد خواجه حسینی، دانشیار گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات و دکتر علیرضا کوچکی، استاد گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی و دکتر کمال الدین ناصری، استادیار گروه آموزشی مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست و دکتر مصطفی قلی زاده، عضو هیأت علمی گروه آموزشی شیمی و مسئول امور ایمنی آزمایشگاه های دانشگاه را به عنوان اعضای حقیقی کمیته منصوب کرد.

کمیته پردیس زیست محیطی دانشگاه با هدف سیاستگذاری در جهت بهینه سازی مصرف آب و انواع حامل های انرژی، کاهش تولیدگازهای گلخانه ای، اتخاد تمهیدات در جهت فراهم سازی زمینه های لازم برای ارتقاء سطح پردیس دانشگاه بر اساس استاندارهای زیست محیطی، استفاده از فناوری های پاک و سازگار با محیط زیست، ایجاد تعامل و مشارکت در سیاست گزاری ها و برنامه ریزی های زیست محیطی کلان شهر مشهد و نظارت بر فعالیت های اجرایی واحد های مختلف دانشگاه تشکیل شده است.

تهیه برنامه کوتاه مدت و دراز مدت زیست محیطی دانشگاه، تدوین وابلاغ شاخص های مدیریت سبز، برنامه ریزی جهت حفظ، حراست و حمایت از کلیه فعالیت های زیست محیطی دانشگاه، مشارکت و نظارت بر اجرای برنامه ها و طرح های تفصیلی دانشگاه از وظایف این کمیته بر اساس اساسنامه می باشد.