آن كس كه به استقبال آينده مي رود، بيناترين است و آن كه به آينده پشت مي كند سرانجام سرگردان مي شود. امام علي (ع)

download icon نشریه الکترونیکی سامان - شماره 54 (تابستان 1393)

download icon نشریه الکترونیکی سامان - شماره 56 (زمستان 1393)