تقدير از اقدامات دانشگاه فردوسي مشهد در حوزه خيرين و بنياد دانشگاهي فردوسي

تقدير از اقدامات دانشگاه فردوسي مشهد در حوزه خيرين و بنياد دانشگاهي فردوسي

به گزارش روابط عمومي دانشگاه فردوسي مشهد، دكتر محمدحسين اميد، معاون اداري، مالي و مديريت منابع انساني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در نامه اي از آقاي دكتر كافي، رئيس دانشگاه فردوسي مشهد، و دست اندركاران بنياد دانشگاهي فردوسي براي اقدامات اين دانشگاه در حوزه خيرين تقدير كرد.

بنياد دانشگاهي فردوسي از سال 1383 به صورت موسسه اي عام المنفعه در دانشگاه فردوسي مشهد شروع به كار كرد و هم اكنون در زمينه احداث و تجهيز خوابگاه هاي دانشجويي، پرداخت كمك مالي به دانشجويان بي بضاعت و كمك به درمان دانشجويان بيمار فعاليت مي كند.