قابل توجه همکاران محترم دانشگاه

به اطلاع مي رساند، در راستاي مكانيزه نمودن فرايند هاي اداري ، زيرسامانه مأموريت از مجموعه سامانه هاي اداري و مالي دانشگاه راه اندازي گرديده و از مورخ 94/02/01 گردش كاغذي دراين خصوص حذف و پرداخت فوق العاده مأموريت صرفاً از طريق سامانه مذكور و به صورت الكترونيكي صورت خواهد پذيرفت. لذا همکاران محترم می توانند جهت مشاهده راهنمای این سامانه به پرتال پویا و یا سایت معاونت اداری و مالی - منوی مدیریت کارگزینی - زیر منوی راهنمای سیستم ها مراجعه نمایند.

معاونت اداری و مالی دانشگاه