تقدیر معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از مدیریت حقوقی دانشگاه فردوسی مشهد

تقدیر معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از اداره حقوقی دانشگاه فردوسی مشهد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر سعدالله نصیری قیداری، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ارسال نامه ای به آقای دکتر کافی، رئیس دانشگاه، از فعالیت های دفتر حقوقی دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص تعامل مفید و سازنده با دفتر حقوقی وزارتخانه، پیگیری پرونده های حقوقی، وصول مطالبات، حضور در محاکم قضایی و اجرای امور ثبتی در سال 1393 تشکر و قدردانی کرد.