قابل توجه کلیه اعضای محترم غیر هیأت علمی دانشگاه

(رسمی_پیمانی_روزمزد بیمه ای_قرارداد انجام کار مشخص)

 ضمن تشکر و قدردانی از زحمات صادقانه همکاران محترم در طول سال 1393 و آرزوی سلامتی و بهروزی در سال آتی، به استحضار می رساند بن غیرنقدی به مبلغ 2/000/000 ریال (دو میلیون ریال) برای کارکنان (رسمی، پیمانی، روزمزد بیمه ای و قرارداد انجام کار مشخص) جهت خرید از شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه تهیه گردیده است. نمایندگان هر دانشکده/واحد (با ارائه معرفی نامه کتبی) در تاریخ 93/12/11 به سازمان مرکزی، طبقه اول، حسابداری مدیریت اداری و پشتیبانی، اتاق شماره 235 مراجعه و بن های کارکنان مذکور را دریافت نمایند.ضمناً مهلت خرید از شرکت تعاونی تا پایان اردیبهشت ماه سال 1394 می باشد.

download iconدریافت متن اصلی خبر

معاونت اداری و مالی دانشگاه