صعود رتبه دانشگاه فردوسي مشهد در نظام URAP

صعود رتبه دانشگاه فردوسي مشهد در نظام URAP

بنا به گزارش معاونت طرح و برنامه دانشگاه، بر اساس نتايج نظام URAP در سال 2014 دانشگاه فردوسي مشهد در جهان، رتبه 734، در آسيا رتبه 173 و در بين دانشگاه هاي تابع وزارت علوم رتبه 6 را كسب كرده است. بر اساس اين نتايج، رتبه دانشگاه فردوسي مشهد نسبت به نتايج سال 2013 اين نظام، 192 پله در جهان، 66 پله در آسيا و 2 پله در ميان دانشگاه هاي تابع وزارت علوم صعود داشته است.

بر اساس نتايج نظام NTU در سال 2014، هيچ كدام از دانشگاه هاي ايران موفق به كسب رتبه، در بين 500 دانشگاه برتر جهان نشده اند. دانشگاه فردوسي مشهد در اين ارزيابي در موضوع علوم كشاورزي موفق به كسب رتبه 278 شده است.