قابل توجه كليه كاركنان محترم دانشگاه فردوسي مشهد

 با توجه به اينكه مدل نوين ارزيابي پس از مطالعات و تلاش‌هاي ارزنده فراوان طراحي و براي اولين بار در دانشگاه اجرا مي‌گردد، نيازمند مساعدت، همفكري و مشاركت جدي شما همكاران محترم مي‌باشد. در عين حال تمامي نظرات، پيشنهادات و اشكالاتي كه همكاران محترم اعلام نموده‌اند ثبت و در دستور كار قرار گرفته است. ليكن مهلت نهايي تعيين‌شده براي ارزيابي مذكور روز شنبه مورخ 1393/10/20 مي‌باشد و چنانچه فرايند ارزيابي به هر دليلي تا تاريخ مذكور اتمام نگردد امتياز ارزيابي شش ماهه اول سال 1393 صفر در نظر گرفته خواهد شد و هرگونه تبعات احتمالي حاصل از آن از جمله تأثير در ارتقاي پايه و رتبه بر عهده كاركنان محترم خواهد بود. لذا خواهشمند است در صورت عدم انجام ارزيابي تاكنون، نسبت به پيگيري موضوع از مديران، سرپرستان و همكاران مربوطه تا حصول نتيجه اقدام فرماييد. ضمناً در صورت وجود هرگونه مشكل، سؤال و يا ابهام احتمالي با جناب آقاي دلكلاله (داخلي 2155) تماس برقرار نماييد.

                                                         مديريت كارگزيني دانشگاه