((قابل توجه كاركنان قراردادي كه در آزمون هاي ادواري شركت كرده‌اند))

كاركنان محترم قراردادي كه در آزمون هاي استخدام ادواري سالهاي 1383،1381و 1384 شركت نموده و داراي كارنامه مجاز مي باشند لازم است مدارك خود را حداكثر تا تاريخ 1393/10/17 از طريق واحد مربوطه كتباً به مديريت كارگزيني و رفاه دانشگاه ارائه نمايند.

شايان ذكر است جمع‌آوري اطلاعات مذكور صرفاً‌جهت ارائه اطلاعات و آمار به دفتر منابع انساني استانداري خراسان رضوي مي باشد.

مدیریت کارگزینی و رفاه دانشگاه