انتصاب مهندس ابوالقاسم ساقی به عنوان مدير کارگزینی و رفاه دانشگاه

انتصاب مهندس ابوالقاسم ساقی به عنوان مدير کارگزینی و رفاه دانشگاه

دكتر محمد كافي، رئيس دانشگاه فردوسی مشهد، در حكمي مهندس ابوالقاسم ساقی، سرپرست کارگزینی و رفاه دانشگاه را به سمت مدیر کارگزینی و رفاه دانشگاه منصوب کرد.