قابل توجه دانشگاهیان محترم

" آیین نامه صدور مجوز تردد خودرو در مناطق داراي محدوديت ترافيكي پرديس دانشگاه "