قابل توجه دانشگاهیان محترم

 تصوير بخشنامه شماره 93/188399 مورخ 1393/6/9 مدير كل محترم بيمه سلامت خراسان رضوي در خصوص لزوم مراجعه كارمندان و اعضاي هيأت علمي به پايگاه اطلاع رساني  بيمه سلامت ايران به نشاني  www.bimehsalamat.ir و تكميل اطلاعات شخصي  در سايت مربوطه، ارسال مي‌گردد. خواهشمند است كليه همكاراني  كه از بيمه سلامت(خدمات درماني) استفاده مي‌نمايند، به منظور تكميل اطلاعات شخصي به سايت مربوطه مراجعه نمایند. (ضمناً نحوه تكميل، ثبت و ارسال اطلاعات مربوطه نيز در بخشنامه فوق‌الذكر تبيين شده است.)

مشاهده بخشنامه