انتصاب آقاي دكتر محمدعلي باقرپور ولاشاني به عنوان سرپرست مديريت مالي دانشگاه

انتصاب آقاي دكتر محمدعلي باقرپور ولاشاني به عنوان سرپرست مديريت مالي دانشگاه

دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه در حکمی آقاي دكتر محمدعلي باقرپور ولاشاني ، را به مدت دو سال به عنوان سرپرست مديريت مالي دانشگاه فردوسی مشهد منصوب کرد. در این حکم آمده است:

بنا به پيشنهاد معاون محترم اداري و مالي دانشگاه و با توجه به تجارب و شايستگي‌هاي جناب‌عالي، به موجب اين حكم با حفظ وظايف آموزشي و پژوهشي از تاريخ 1 شهریور ماه 1393 به مدت دو سال به عنوان سرپرست مديريت مالي دانشگاه منصوب مي‌شويد.

دانش بنيان كردن نظام مالي از طريق به كارگيري اصول مديريت دانش و يكپارچه سازي اطلاعات و برقراري حسابداري تعهدي، كارآمد سازي و هماهنگي ساختارها و شيوه هاي نظارت و كنترل نظام مالي و چابك سازي, متناسب سازي و منطقي ساختن تشكيلات مديريت مالي در جهت تحقق اهداف سند راهبردي دانشگاه از مهم ترين موضوعاتي است كه انتظار مي رود جنابعالي در دوره مديريت خود آن را مد نظر قرار داده و با استفاده از توان و تخصص همكاران اين حوزه، زمينه هاي تحقق آنها را فراهم آوريد.

موفقيت شما را در اين زمينه از خداوند متعال خواستارم.