اطلاعیه

از کلیه داوطلبان‌ نمایندگی کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد در مجمع عمومی‌ عادی ‌سالیانه ‌شرکت‌ تعاونی سهام‌ عدالت‌ شهرستان‌ مشهد دعوت‌ می‌شود جهت ‌ثبت‌نام‌ حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 93/5/21 به ستاد رفاهی دانشگاه واقع در سازمان مرکزی – طبقه اول – اتاق 226 مراجعه فرمایند.

ستاد رفاهی