قابل توجه كاركنان محترم دانشگاه

بدينوسيله به اطلاع مي رساند روز دوشنبه مورخ 1393/04/30 شروع ساعت كاري همانند روزهاي گذشته، 8 صبح مي باشد.