انتصاب آقاي دكتر محمد عابدي به سمت مدير امور حقوقي دانشگاه

انتصاب آقاي دكتر محمد عابدي به سمت مدير امور حقوقي دانشگاه

 دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه در حکمی دكتر محمد عابدي ، استاديار دانشكده علوم اداري و اقتصادي را به مدت دو سال به سمت  مدير امور حقوقي دانشگاه فردوسی مشهد منصوب کرد. در این حکم آمده است:

" نظر به پيشنهاد معاون محترم اداري و مالي دانشگاه و با توجه به تجارب و شايستگي جناب‌عالي، به موجب اين حكم با حفظ وظايف آموزشي و پژوهشي به مدت دو سال به عنوان مدير امور حقوقي دانشگاه منصوب مي‌شويد. اميد است در سايه برنامه ريزي و تلاش شما شاهد ارتقاء فعاليت هاي آن حوزه باشيم. موفقيت جنابعالي را در انجام وظايف محوله از خداوند متعال خواستارم. "