تركيب تازه كميته عالي نظام پيشنهادهاي دانشگاه

تركيب تازه كميته عالي نظام پيشنهادهاي دانشگاه

دكتر كافي، رئيس دانشگاه فردوسي مشهد، در احكامي جداگانه رئيس و اعضاي جديد كميته عالي نظام پيشنهادهاي دانشگاه را منصوب كردند.

دكتر كافي، دكتر محمد لگزيان، معاون طرح و برنامه دانشگاه را به عنوان رئيس اين كميته منصوب كردند.

افراد زير نيز به عنوان اعضاي جديد اين كميته منصوب شدند:

دكتر محمد رضا آهنچيان، عضو هيات علمي دانشكده علوم تربیتي، دكتر جواد ساده، استاد دانشكده مهندسي، دكتر محمد قرباني، استاد دانشكده كشاورزي، دكتر غلامرضا محمدي، عضو هيأت علمي دانشكده دامپزشكي.

همچنين افراد زير به عنوان نمايندگان  معاونت هاي دانشگاه در اين كميته منصوب شدند: دكتر سيد هادي ابراهيمي به عنوان نماينده معاونت پژوهش و فناوري، دكترسيد رضا عطارزاده حسيني به عنوان نماينده معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي، دكتر حسين انصاري به عنوان نماينده معاونت اداري و مالي، دكتر زهره سپهري شاملو به عنوان نماينده معاونت فرهنگي و اجتماعي، دكتر سعيد خانزادي به عنوان نماينده معاونت دانشجويي.

همچنين دكتر باباخاني، معاون اداري و مالي دانشگاه، طي حكمي آقاي احسان سالاري كارشناس امور اداري معاونت طرح و برنامه را به عنوان دبير كميته عالي نظام پيشنهاد هاي دانشگاه منصوب كردند.