اعلام انصراف اعضاي هيأت رئيسه دانشگاه از دريافت يارانه نقدي

آقاي دكتر كافي، رئيس دانشگاه فردوسي مشهد، اعلام كرد در جهت پيروي از شعار اقتصاد مقاومتي كه از سوي مقام معظم رهبري مطرح شد و نيز توجه ويژه ايشان به وضعيت اقتصادي كشور كه در نامگذاري امسال نيز نمود يافت، و همچنين ضرورت حمايت از تحقق طرح ها و برنامه هاي رئيس جمهور محترم و دولت تدبير و اميد، اعضاي هيأت رئيسه دانشگاه در جلسه اخير خود تصميم گرفتند، از ثبت نام براي دريافت يارانه نقدي خودداري كنند.

دكتر كافي از عموم مديران دانشگاه فردوسي مشهد و اعضاي هيأت علمي دانشگاه درخواست كرد از اين حركت حمايت كنند و بدينوسيله مسؤولان اجرايي كشور را در اجراي برنامه هاي زيربنايي ياري رسانند