همکاران ستاد رفاهی دانشگاه

 

Ansaripic      
دکتر حسین انصاری
رئیس ستاد رفاهی دانشگاه
دوران تصدی : 92 تا کنون

 

baratipic
فرزانه براتی
کارشناس ستاد رفاهی
تلفن : 2203-3880
                          
khosrojerdipic
محمد خسروجردی
کارشناس ستاد رفاهی
تلفن : 2200 - 3880