قابل توجه کارکنان محترم دانشگاه

با توجه به بخشنامه شماره 13407/1692 مورخ  14 مهر ماه 1392 صندوق بازنشستگي مديريت خراسان رضوي مبني برنحوه محاسبه مابه‌التفاوت كسورات ناشي از تغيير صندوق بازنشستگي از تأمين اجتماعي به بازنشستگي كشوري و عدم امكان تأمين هزينه‌هاي مربوط از طرف كاركنان محترمي كه اخيراً از پيماني به رسمي آزمايشي تبديل وضع شده‌اند، طي پيگيري‌هاي به عمل آمده در خصوص بازگشت احتمالي آنان به همان صندوق تأمين اجتماعي،

خواهشمند است در صورت تمايل حداكثر تا پايان وقت اداري 5 بهمن ماه 1392 ضمن مراجعه به آقاي فرماني كارشناس كارگزيني در سازمان مركزي دانشگاه فردوسی مشهد  نسبت به تكميل فرم درخواست اعاده به صندوق تأمين اجتماعي اقدام نمائيد. بديهي است به درخواست‌هاي كه پس از تاريخ مذكور ارسال گردد ترتيب اثر داده  نخواهد شد.

مديريت كارگزيني و رفاه دانشگاه فردوسی مشهد