سرانه شاخص های عملکردی نظام پیشنهادهای دانشگاه

در راستای اجرای زیر فصل 7-5 آیین نامه نظام پیشنهادهای دانشگاه فردوسی مشهد، مبنی بر ضرورت هدف گذاری کمی سالیانه شاخص های عملکردی نظام پیشنهادها برای کارکنان محترم دانشگاه ، اعضای هیأت علمی و کارمندان، در قالب چهار شاخص سرانه پیشنهادهای پذیرفته شده، سرانه پیشنهادهای اجراء شده و نرخ مشارکت کارکنان واحدها، کمیته عالی نظام پیشنهادها سرانه شاخص های مذکور را برای سال های 1390، 1391 و 1392 به شرح جداول ذیل تعیین نموده است.

 

   سال 1392 
ردیف نوع شغل سرانه پیشنهاد سرانه پیشنهادهای پذیرفته شده سرانه پیشنهادهای اجراء شده نرخ مشارکت کارکنان
1 هیأت علمی 0/5 0/25 0/1 %10
2 کارکنان 1/5 0/5 0/2 %30

 

   سال 1391 
ردیف نوع شغل سرانه پیشنهاد سرانه پیشنهادهای پذیرفته شده سرانه پیشنهادهای اجراء شده نرخ مشارکت کارکنان
1 هیأت علمی 0/5 0/25 0/2 %15
2 کارکنان 1/5 0/5 0/3 %30

 

   سال 1390  
ردیف نوع شغل سرانه پیشنهاد سرانه پیشنهادهای پذیرفته شده سرانه پیشنهادهای اجراء شده نرخ مشارکت کارکنان
1 هیأت علمی 2 1 0/7 %40
2 کارکنان 2 1 0/7 %40