گزارش عملکرد جلسه ای، ترویجی کمیته تخصصی حوزه معاونت اداری و مالی

از زمان استقرار کمیته های تخصصی نظام پیشنهادها در کلیه دانشکده ها و واحدهای دانشگاه، عملکرد این کمیته ها به صورت مستمر در کلیه جلسات کمیته عالی نظام پیشنهادهای دانشگاه مورد بررس قرار گرفته است. در این راستا "گزارش عملکرد جلسه ای" و "گزارش عملکرد ترویجی" کمیته تخصصی نظام پیشنهادهای حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه از سال 1390 به شرح ذیل می باشد.

 

سال 1392 (تا آخر سال تکمیل می گردد)
گزارش عملکرد جلسه ای
گزارش عملکرد ترویجی

سه ماه اول

 شش ماهه اول

نه ماهه اول

سال 1392

سه ماه اول

 شش ماهه اول

نه ماهه اول

سال 1392

سال 1391
گزارش عملکرد جلسه ای
گزارش عملکرد ترویجی

سه ماه اول

 شش ماهه اول

نه ماهه اول

سال 1391

سه ماه اول

 شش ماهه اول 

نه ماهه اول

سال 1391

سال 1390
گزارش عملکرد جلسه ای
گزارش عملکرد ترویجی

 شش ماهه اول

نه ماهه اول

سال 1390

 شش ماهه اول 

نه ماهه اول

سال 1390